Na sesji Rady Miasta Żory, która odbyła się 29 października br., radni przyjęli nową Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Żory. Ta uchwała jest szczególnie istotna dla funkcjonowania klubów sportowcach, działających na terenie naszego miasta.

Głównym celem wprowadzenia nowej uchwały jest doprecyzowanie niektórych zapisów. Dotyczy to między innymi poszerzenia zakresu celu publicznego, jaki zamierza Gmina Miejska Żory, poprzez wprowadzenie zapisu o promocji sportu przez kluby sportowe wśród mieszkańców oraz dookreślenie pojęcia „innych kosztów niezbędnych dla rozwoju sportu” poprzez dodanie do katalogu możliwości wykorzystania dotacji zapisu, mówiącego o przyznaniu stypendiów sportowych zawodnikom klubu. Zrezygnowano również z powtarzania tych samych zapisów dotyczących umowy, które znajdują się w treści umowy dotacyjnej, zawieranej pomiędzy Gminą, a klubem sportowym. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie nowej uchwały.

…mówi Anna Ujma.

Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Żory niesie za sobą kilka istotnych zalet. Po pierwsze, zostaną rozwiane wątpliwości co do możliwości wykorzystania przyznanej dotacji, poprzez wprowadzenie punktu mówiącego o możliwości finansowania stypendiów sportowych klubu. Ważną zmianą jest też to, że zostanie zaktualizowany i poszerzony zakres celu publicznego, jaki zamierza osiągnąć Gmina Miejska Żory, co w zamyśle ma sprzyjać rozwojowi sportu w naszym mieście. Wszystkie te zmiany sprawią, że uchwała będzie bardziej czytelna.

Warto zaznaczyć, że projekt uchwały zanim trafił pod obrady Rady Miasta został skierowany do konsultacji społecznych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żory. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące tego projektu uchwały. Projekt uchwały został też pozytywnie zaopiniowany przez Żorską Radę Pożytku Publicznego oraz Komisję Sportu, Rekreacji i Młodzieży Rady Miasta Żory.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zapoznaj się z uchwałą pod tym adresem Urzędu Miasta w Żorach.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ